Yleiset valmismatkaehdot

 

Yleiset valmismatkaehdot

Nämä 30.6.2009 hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat.

1. Soveltamisala

1.1 Yleiset valmismatkaehdot

Näitä sopimusehtoja sovelletaan sellaisiin yli kaksi vuorokautta kestäviin valmismatkoihin, jotka on hankittu pääasiassa yksityiseen tarkoitukseen, joihin sisältyy ainakin kuljetus ja majoitus, joita myydään tai tarjotaan myytäväksi Suomessa ja joiden järjestäjällä on toimipaikka Suomessa. Majoituksena pidetään myös majoitusta perheessä.

1.2. Lisäehdot

Matkanjärjestäjällä on oikeus täydentää ja täsmentää yleisiä valmismatkaehtoja lisäehdoilla, jotka eivät saa olla matkustajan vahingoksi ristiriidassa näiden yleisten ehtojen kanssa.

1.3. Erityisehdot

Matkanjärjestäjällä on oikeus käyttää näistä sopimusehdoista poikkeavia erityisehtoja, jos erityisehtojen käyttö on perusteltavissa matkan erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (kuten reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), matkan erityisluonteesta johtuvien poikkeuksellisten majoitusehtojen tai matkakohteen erityisolojen vuoksi. Erityisehdot eivät saa olla matkustajan vahingoksi ristiriidassa valmismatkalain kanssa.

Matkanjärjestäjän, joka soveltaa peruutustapauksissa erityisehtoja ja veloittaa niiden perusteella matkustajalta todelliset peruutuskulut, on tarvittaessa esitettävä selvitys siitä, miten ne kohdentuvat matkan eri osiin.

2. Valmismatkasopimus ja vastuu sopimuksen toteuttamisesta

2.1. Matkanjärjestäjä vastaa matkustajalle siitä, että valmismatka on sopimuksen mukainen. Vastuu koskee myös matkanjärjestäjän sopimuksen täyttämiseksi käyttämien elinkeinonharjoittajien suorituksia (esimerkiksi kuljetusyhtiöt ja hotellit).

2.2. Matkanvälittäjä vastaa samalla tavoin kuin matkanjärjestäjä matkustajalle annettavista tiedoista ja sopimuksen täyttämisestä. Tällaista vastuuta välittäjälle ei kuitenkaan synny, jos matkustaja sopimusta tehtäessä tietää, kuka on matkanjärjestäjä ja että vain tämä on vastuussa sopimusvelvoitteiden täyttämisestä.

2.3. Matkustajalle on ennen sopimuksen päättämistä annettava tieto siitä, onko matkanjärjestäjä tai matkanvälittäjä asettanut valmismatkaliikkeistä annetussa laissa tarkoitetun vakuuden ja kattaako vakuus tarjotun matkan.

2.4. Matkustaja voi täyttää näiden sopimusehtojen mukaisen ilmoitusvelvollisuutensa ottamalla yhteyttä joko matkanjärjestäjään tai välittäjään.

Valmismatkan virheestä ilmoittaminen on tehtävä kohdan 13.4. mukaisesti.

2.5. Sopimuksen sisältö

Matkaan sisältyvät ne palvelut ja järjestelyt, joista on sovittu matkustajan ja matkanjärjestäjän kesken. Sopimuksen sisältöä arvioitaessa otetaan huomioon kaikki etukäteen kirjallisena tai sähköisenä ilmoitetut sopimusehdot ja muut matkanjärjestäjän esitteissä, ja muussa markkinoinnissa sekä matka-asiakirjoissa olevat tiedot.

2.6. Matkustusasiakirjat ja matkavakuutus

Matkanjärjestäjän on ennen sopimuksen päättämistä annettava matkustajalle yleiset tiedot tarvittavista matkustusasiakirjoista ja niiden hankkimiseen yleensä tarvittavasta ajasta.

Matkustajan on matkanjärjestäjän antamia ohjeita noudattaen itse huolehdittava matkalla tarvitsemistaan asiakirjoista (passi, viisumi, rokotustodistukset) sekä tarkistettava niiden ja lentolipun oikeellisuus ja vastaavuus toisiinsa. Matkustajan on tarkistettava myös kuljetusten lähtöajat. Jos matkanjärjestäjä on täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa, se ei vastaa matkustajalle aiheutuvasta vahingosta, mikäli matka estyy tai keskeytyy puutteellisten tai virheellisten matka-asiakirjojen (esim. rikkinäisen passin) tai viisumin epäämisen tai puuttumisen vuoksi.

Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa matkustajan matkalla tarvitsemista vapaaehtoisista vakuutuksista vaan matkustaja vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta esim. peruutusturvan osalta.

2.7. Matkakohteen mahdolliset turvallisuusriskit

Matkanjärjestäjän on ennen matkaa huomautettava matkustajalle matkaan mahdollisesti liittyvistä erityisistä riskeistä sekä matkaa ja oleskelua koskevista terveysmääräyksistä. Matkustajalle on lisäksi annettava ohjeita mahdollisesti sattuvan sairauden, onnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman varalta.

Matkustajan turvallisuudesta ulkomailla vastaavat matkustajan itsensä ohella ensisijaisesti kyseisen maan viranomaiset. Matkustajan on toimittava kohteen olosuhteet huomioon ottaen.

Kohteen turvallisuutta ja muita kohdetta koskevia olennaisia tietoja on saatavissa ulkoministeriöstä ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta; esim. kyseisten tahojen Internet-sivustoilta www.formin.fi ja www.thl.fi. Matkustajan on syytä tutustua kohteen olosuhteisiin mm. edellä mainittujen tietojen avulla.

2.8. Avustamisvelvollisuus

Jos matkustaja matkan aikana sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai rikoksen uhriksi taikka kärsii muun vahingon, on matkanjärjestäjän avustettava häntä sairaanhoidon tai ennenaikaisen paluukuljetuksen järjestämisessä, rikoksen tai vahingon selvittelyssä ja muissa tarpeellisissa toimenpiteissä. Matkustaja vastaa itse näiden tai muiden tilanteen vaatimien (esim. uusi kuljetus, ylimääräiset hotelliyöpymiset sekä matkanjärjestäjälle mahdollisesti tulevat ylimääräiset kulut) erityisjärjestelyiden kuluista, joihin matkanjärjestäjä hänen tilanteensa vuoksi on ryhtynyt. Jos matkan aikana ilmenee kohdassa 11.1.b. tarkoitettu tilanne, matkanjärjestäjän on vastaavasti avustettava matkustajaa ja pyrittävä mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan matkustajalle aiheutuvaa vahinkoa ja haittaa.

Jos matkanjärjestäjällä ei ole matkakohteessa henkilökuntaa, joka voi avustaa matkustajaa, matkanjärjestäjän on ennen matkaa ilmoitettava matkustajalle matkanjärjestäjän tai -välittäjän paikallisen edustajan nimi ja yhteystiedot tai vastaavat tiedot paikallisista toimipaikoista, joihin matkustaja voi apua tarvitessaan ottaa yhteyttä. Jos tällaisia edustajia tai toimipaikkoja ei ole, matkustajalle on ilmoitettava, miten hän tarvittaessa saa yhteyden matkanjärjestäjään tai välittäjään.

2.9. Matkustajan velvollisuudet ja vastuu

2.9.1. Matkustajan on noudatettava matkan aikana viranomaisten, matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän edustajan antamia matkan toteuttamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä sekä hotellien ja kuljetusvälineiden järjestyssääntöjä.

2.9.2. Matkustaja ei saa häiritä käyttäytymisellään muita matkustajia. Jos matkustaja olennaisesti laiminlyö velvollisuutensa, voidaan hänen matkalle lähtönsä evätä tai hänet voidaan poistaa matkalta. Tällöin matkustajalla ei ole oikeutta maksun palautukseen ja hän vastaa itse kaikista kotimatkastaan aiheutuvista kuluista.

2.9.3. Matkustaja on vastuussa vahingoista, jotka hän tahallisella tai varomattomalla menettelyllään aiheuttaa matkanjärjestäjälle tai kolmansille osapuolille muun muassa rikkomalla yllämainittuja määräyksiä.

2.9.4. Matkustajan tulee ilmoittaa matkanjärjestäjälle sellaiset yhteystiedot, joista hänet tavoittaa ennen matkaa ja matkan aikana. .

3. Sopimuksen syntyminen ja hinnan maksaminen

3.1. Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun matkanjärjestäjän määräämä varausmaksu on maksettu matkanjärjestäjän määräämänä ajankohtana.

3.2. Matkan hinta kokonaisuudessaan on maksettava matkanjärjestäjän ilmoittamana tai muuna sovittuna määräaikana. Maksettuaan matkan hinnan matkustajalla on oikeus hyvissä ajoin ennen matkan alkamista saada matkaan liittyvät asiakirjat.

4. Matkustajan oikeus peruuttaa matka ilman erityistä syytä

Matkustaja voi peruuttaa matkan ilman erityistä syytä seuraavasti:

4.1.a) Viimeistään 28 vuorokautta ennen matkan alkua maksamalla matkanjärjestäjälle etukäteen mainitut toimistokulut.

b) Myöhemmin kuin 28 vuorokautta mutta viimeistään 14 vuorokautta ennen matkan alkua maksamalla varausmaksun.

c) Myöhemmin kuin 14 vuorokautta mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua maksamalla 50 % matkan hinnasta.

d) Jos matka peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen matkan alkua, matkanjärjestäjällä on oikeus periä koko matkan hinta.

4.2. Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden tai useamman matkustajan seurue majoitetaan samaan huoneeseen tai huoneistoon ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä peruutuksen vuoksi kohtuullinen lisämaksu. Matkansa peruuttanut ja matkalle osallistuvat seurueen jäsenet vastaavat yhteisvastuullisesti lisämaksun maksamisesta matkanjärjestäjälle.

4.3. Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua matkaan siksi, ettei hänellä hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa passia, viisumia, henkilöllisyystodistusta tai rokotustodistusta, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.

4.4. Peruutuskulut voivat poiketa kohdissa 4.1. ja 5.1. mainituista, jos matka on sellainen, johon sovelletaan erityisehtoja (kohta 1.3.). Peruutuskulujen määrä tai niiden määräytymisperuste on ilmoitettava erityisehdoissa.

5. Matkustajan oikeus peruuttaa matka ylivoimaisen esteen vuoksi

5.1. Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka ja saada takaisin matkasta maksettu hinta vähennettynä toimistokuluilla, jos olisi kohtuutonta vaatia häntä lähtemään matkalle sen vuoksi, että

a) hän itse tai hänelle läheinen henkilö yhtäkkiä sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Läheisenä henkilönä pidetään aviopuolisoa, avopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, lastenlasta, isovanhempaa tai matkakumppania, jonka kanssa matkustaja on yhdessä varannut matkan ja jonka majoitus on sovittu samaan huoneeseen tai huoneistoon, tai

b) hänelle tai matkakumppanille, jonka kanssa hän on yhdessä varannut matkan, sattuu muu odottamaton ja vakava tapahtuma, jonka vuoksi olisi kohtuutonta vaatia häntä lähtemään matkalle. Matkakumppanina pidetään kyseisen matkustajan lasta tai vanhempaa taikka muuta henkilöä, jonka majoitus on sovittu samaan huoneeseen tai huoneistoon kyseisen matkustajan kanssa. Muu odottamaton ja vakava tapahtuma on esimerkiksi merkittävä vahinko omaisuudelle, kuten asunnon palo.

5.2. Matkustajan on ilmoitettava peruutuksesta viivytyksettä matkanjärjestäjälle.

Matkalle lähdön este on osoitettava luotettavalla selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella, poliisitutkintapöytäkirjalla tai vakuutusyhtiön lausunnolla. Selvitys on toimitettava matkanjärjestäjälle niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kahden viikon kuluttua peruuttamiseen oikeuttavan esteen ilmenemisestä, jollei määräajan noudattaminen ole matkustajalle kohtuuttoman vaikeaa.

5.3. Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden tai useamman matkustajan seurue majoitetaan samaan huoneeseen tai huoneistoon ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa kohdassa 5.1. tarkoitetun ylivoimaisen esteen takia, ei matkanjärjestäjällä ole oikeutta 4.2. kohdan mukaiseen lisämaksuun. Matkanjärjestäjällä on kuitenkin oikeus tehdä muun seurueen majoitukseen peruutuksista johtuvat tarkoituksenmukaiset muutokset, jos matkan taso ei laske sovitusta.

5.4. Peruutuskulujen osalta sovelletaan myös kohtaa 4.4.

6. Matkustajan oikeus peruuttaa matka matkanjärjestäjän tekemien muutosten tai matkakohteen olojen vuoksi

6.1. Matkustaja voi peruuttaa matkan, jos

a) matkan alkamisen tai matkan päättymisen ajankohta siirtyy sovitusta yli 30 tunnilla,

b) matkanjärjestäjä muutoin muuttaa olennaisesti matkajärjestelyjä. Olennaisena muutoksena pidetään esimerkiksi matkustusaikaa huomattavasti lisäävää kuljetusvälineen muutosta, matkakohteen muutosta tai majoituksen tasoa selvästi laskevaa muutosta,

c) hänellä on perusteltua aihetta uskoa, ettei matkaa voida toteuttaa sovitulla tavalla tai hänen terveyttään tai henkeään vaarantamatta matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, luonnonmullistuksen, lakon tai vastaavan tilanteen takia. Peruutuksen perusteita arvioitaessa otetaan huomioon Suomen viranomaisten kanta asiaan,

d) hänellä on muutoin painava syy olettaa, että matkanjärjestäjän suorituksessa tulee olemaan olennainen virhe.

6.2. Matkustajan on viivytyksettä ilmoitettava matkan peruuttamisesta matkanjärjestäjälle.

6.3. Oikeudesta peruuttaa matka hinnankorotuksen vuoksi määrätään kohdassa 9.4.

6.4. Peruuttaessaan matkan edellä mainituissa tapauksissa matkustajalla on oikeus saada takaisin matkan hinta. Jos peruutus johtuu muusta kuin kohdassa 6.1.c. tarkoitusta syystä, matkustajalla on oikeus saada korvaus myös niistä menoista, jotka ovat aiheutuneet matkasta ja peruutuksen vuoksi käyneet hyödyttömiksi.

Kohdissa 6.1.a, 6.1.b. ja 6.1.d. mainituissa tapauksissa matkustaja saa vaihtoehtoisesti vaatia matkanjärjestäjältä uuden vastaavan matkan alkuperäisestä matkasta maksamallaan hinnalla. Korvaavan matkan osalta sovelletaan lisäksi kohtaa 11.3.

7. Matkustajan oikeus keskeyttää matka ja purkaa sopimus

7.1. Matkustajalla on oikeus keskeyttää matka, jos

a) matkanjärjestäjä törkeästi laiminlyö velvollisuuksiaan tai matkan toteutus muutoin osoittautuu niin virheelliseksi, ettei matka vastaa sille alun perin asetettua tarkoitusta. Näillä perusteilla matkustajalla on myös oikeus purkaa sopimus matkan jälkeen, tai

b) matkan aikana ilmenee kohdassa 6.1.c. tarkoitettu tilanne.

7.2. Keskeyttäessään matkan tai purkaessaan sopimuksen matkustajalla on oikeus saada takaisin matkan hinta ja muut matkanjärjestäjälle maksetut maksut. Jos matkanjärjestäjän suorituksesta on ollut matkustajalle hyötyä, matkustajan on maksettava matkanjärjestäjälle korvaus, joka vastaa suorituksen arvoa matkustajalle.

7.3. Jos matkustaja keskeyttää matkan kohdassa 7.1.a. tarkoitetulla perusteella, matkanjärjestäjän on omalla kustannuksellaan tarvittaessa järjestettävä matkustajan paluukuljetus. Kuljetus on järjestettävä alun perin sovittua vastaavalla kuljetusvälineellä matkan lähtöpaikkaan tai muualle sovitulle paikkakunnalle.

7.4. Jos matkustajalla on kohdan 7.1.a. perusteella oikeus purkaa sopimus, hän saa vaihtoehtoisesti vaatia matkanjärjestäjältä uuden vastaavan matkan alkuperäisestä matkasta maksamallaan hinnalla. Korvaavan matkan osalta sovelletaan lisäksi kohtaa 11.3.

7.5. Jos matkustaja keskeyttää matkan kohdan 7.1.b. perusteella eikä matkanjärjestäjä avusta häntä kohdan 2.8. mukaisesti kotiinpaluun järjestämisessä, voi matkustaja itse ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Matkustajan on kuitenkin pyrittävä rajoittamaan matkanjärjestäjän vastuulle mahdollisesti jäävien kustannusten määrää ja muuta vahinkoa.

8. Matkustajan oikeus muuttaa sopimusta ja luovuttaa se toiselle

8.1. Matkustajalla on oikeus viimeistään 28 vuorokautta ennen matkan alkua muuttaa lähtöpäivää, matkakohdetta tai hotellia maksamalla uuden matkan hinnan lisäksi toimistokulut. Myöhempiä muutoksia voi matkanjärjestäjä pitää matkan peruutuksena ja uuden tilaamisena.

8.2. Matkustajalla on oikeus muuttaa varauksessa olevia matkustajatietoja tai luovuttaa sopimukseen perustuvat oikeutensa henkilölle, joka täyttää mahdollisesti asetetut matkalle osallistumista koskevat ehdot. Luovutuksesta tai tietojen muutoksesta on ilmoitettava matkanjärjestäjälle viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkamista.

Matkanjärjestäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus luovutuksesta tai tietojen muutoksesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä. Jollei matkanjärjestäjä ole lisäehdoissaan muuta ilmoittanut, korvaus on toimistokulujen suuruinen. Luovuttaja ja luovutuksensaaja vastaavat yhteisvastuullisesti matkan hinnan ja korvauksen maksamisesta matkanjärjestäjälle. .

9. Hinnanmuutokset

9.1. Matkanjärjestäjällä on sopimuksen päättämisen jälkeen oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua matkan hintaa seuraavilla perusteilla:

a) matkan hintaan vaikuttavien verojen ja muiden julkisten maksujen muutokset.

b) kuljetuskustannusten muutos, johon matkanjärjestäjä ei ole voinut vaikuttaa ja jota matkanjärjestäjä ei ole voinut ottaa lukuun sopimusta päätettäessä, tai

c) Matkan kustannuksiin vaikuttava valuuttakurssien muutos. Kuluttaja-asiamies ja Suomen matkatoimistoalan liitto ovat neuvotelleet täydentävistä ohjeista kurssimuutoksen laskemiseksi.

Ohjeen mukaan kurssimuutoksen suuruus määräytyy kuusi viikkoa ennen lähtöä vallinneen valuuttakurssin mukaan. Vertailukurssina käytetään sen päivän valuuttakurssia, jota matkanjärjestäjä ilmoittaa esitteessään käyttäneensä hinnoittelunsa perustana. Jos matkaa ei ole markkinoitu esitteessä, on vertailukurssi matkustajalle viimeistään sopimusta tehtäessä ilmoitettu kurssi.

9.2. Hinnan korotus ei saa olla kustannusten nousua suurempi. Hintaa on alennettava vähintään kustannusten laskua vastaavasti. Hinnan muutoksen on kuitenkin oltava vähintään 2 prosenttia saman matkan ja saman lähtöpäivän halvimpaan majoitusvaihtoehtoon perustuvasta hinnasta.

Matkanjärjestäjän on ilmoitettava uusi hinta matkustajalle niin pian kuin mahdollista sekä kerrottava lisäksi, mikä on ollut hinnanmuutoksen peruste ja mitä matkapaketin osia muutos koskee.

9.3. Matkan hintaa ei saa korottaa sovittua matkan lähtöaikaa edeltävien 21 vuorokauden aikana. Matkanjärjestäjällä ei tänä aikana ole myöskään velvollisuutta alentaa hintaa.

9.4. Jos matkan hintaa korotetaan sopimuksen päättämisen jälkeen enemmän kuin 10 % kohdassa 9.2. mainitun mukaisesti laskettuna, matkustajalla on oikeus purkaa sopimus. Matkustajan on ilmoitettava sopimuksen purkamisesta matkanjärjestäjälle viikon kuluessa siitä, kun matkustaja sai tiedon hinnan korotuksesta.

10. Matkanjärjestäjän oikeus tehdä matkaohjelmaan vähäisiä muutoksia

10.1. Jos matkanjärjestäjä ei voi siitä riippumattomista syistä noudattaa sovittua matkasuunnitelmaa, matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa hotellia, yöpymispaikkaa, kuljetusvälinettä ja aikataulua tai tehdä matkaohjelmaan muita muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta. Muutoksista on ilmoitettava matkustajalle niin pian kuin mahdollista.

10.2. Vähäisen osanottajamäärän vuoksi matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa kuljetusvälinettä, reittiä ja aikataulua, jos muutokset eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta. Muutoksista on ilmoitettava matkustajalle viimeistään 14 vuorokautta ennen matkan alkua.

10.3. Matkustaja on edellä tarkoitetuista muutoksista huolimatta velvollinen maksamaan matkan hinnan ja muut sovitut maksut ottaen kuitenkin huomioon, mitä kohdassa 14.2. on määrätty matkustajan oikeudesta hinnanalennukseen.

11. Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa ja keskeyttää matka

11.1. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos

a) matkalle ei ole ilmoittautunut riittävästi osanottajia ja matkanjärjestäjä on matkaa koskevassa esitteessä tai muussa materiaalissa (esim. matkaohjelmassa tai muissa matkadokumenteissa) maininnut matkan toteuttamisen riippuvan osanottajamäärästä. Vaadittu osanottajamäärä voi koskea joko yksittäistä matkaa tai tiettyyn matkakohteeseen tehtävää matkasarjaa. Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle viimeistään 21 vuorokautta ennen matkan alkua.

b) matkanjärjestäjän mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen päättämisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, luonnonmullistuksen, lakon tai vastaavan tilanteen takia taikka jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä. Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle niin pian kuin mahdollista.

11.2. Jos kohdassa 11.1.b. mainittu tilanne syntyy matkan aikana, matkanjärjestäjällä on oikeus keskeyttää matka ja tehdä matkaohjelmaan muita välttämättömiä muutoksia. Matkanjärjestäjän on viivytyksettä matkan jälkeen palautettava matkustajalle saamatta jääneitä palveluksia vastaava osa matkan hinnasta.

11.3. Jos matkanjärjestäjä peruuttaa matkan kohdan 11.1. perusteella, matkustaja saa vaatia uuden vastaavan matkan alkuperäisestä matkasta maksamallaan hinnalla, jollei korvaavan matkan järjestämisestä aiheudu matkanjärjestäjälle kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa.

Jos korvaavan matkan hinta on alun perin sovittua hintaa alempi tai jos korvaavaan matkaan ei sisälly alun perin sovittuja palveluksia, matkustajalle on palautettava hinnan ero tai puuttuvia palveluksia vastaava hinnan osa.

11.4. Peruutettuaan matkan matkanjärjestäjän on viivytyksettä palautettava matkustajan maksusuoritukset, jollei matkustaja saa kohdassa 11.3. tarkoitettua korvaavaa matkaa. Jos matka peruutetaan kohdassa 11.1.a. mainitulla perusteella, matkanjärjestäjän on lisäksi korvattava matkustajalle matkalle lähtöön välittömästi liittyneet peruuttamisen vuoksi hyödyttömiksi käyneet kulut.

12. Matkanjärjestäjän oikeus purkaa sopimus

Matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa sopimus, jos matkustaja ei ole maksanut matkan hintaa viimeistään sovittuna maksupäivänä. Edellytyksenä matkanjärjestäjän oikeudelle purkaa sopimus on, että matkustaja on saanut kohtuullisen maksuajan. Asiakirjassa, jossa maksuaika mainitaan, on kerrottava matkanjärjestäjän oikeudesta purkaa sopimus maksun laiminlyönnin takia.

13. Virhe ja virheilmoitus

13.1. Matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos

a) matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä on sovittu tai voidaan katsoa sovitun,

b) matkanjärjestäjä on laiminlyönyt antaa matkustajalle valmismatkalain edellyttämiä tietoja matkaan sovellettavista ehdoista, matkan sisällöstä, tarvittavista matkakustannusasiakirjoista, matkaa koskevista terveysmääräyksistä, kuljetusyhteyksistä aikatauluineen sekä muita matkustajalle tarpeellisia tietoja, kuten ohjeita matkan aikana mahdollisesti sattuvan sairauden, onnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman varalta ja tämän voidaan olettaa vaikuttaneen matkustajan päätöksentekoon, tai

c) matkanjärjestäjä on laiminlyönyt kohdan 2.8. mukaisen avustamisvelvollisuutensa.

13.2. Virheenä ei kuitenkaan pidetä sellaisia matkan kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia tai puutteita, joihin matkustaja on matkakohteen tai matkan luonteen perusteella voinut kohtuudella varautua.

13.3. Virheenä ei myöskään pidetä myöhästynyttä saapumista matkakohteeseen tai aikaisempaa kotiinlähtöä, jos muutos johtuu matkanjärjestäjästä riippumattomasta syystä ja matkakohteessa olo lyhentyy vähintään 3 mutta alle 5 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 6 tuntia, 5 - 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 8 tuntia ja yli 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 12 tuntia. Jos matkan kesto alittaa 3 vuorokautta, virheen arviointi tehdään tapauskohtaisesti.

Jos muutoksen syynä on ilmatilan ruuhkautuminen, lennonjohdon tai viranomaisen toimenpiteet, poikkeuksellinen sää, kuljetusyhtiöstä riippumattomaton poikkeuksellinen syy (mm. turvallisuusriski, odottamaton lentoturvallisuuteen vaikuttava puute tai lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan toimintaan vaikuttava työtaistelutilanne), tai vastaava syy, sovelletaan edellä mainittuja aikamääriä kaksinkertaisina.

13.4. Virheilmoitus

Matkustaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä matkanjärjestäjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheestä, joka voidaan korjata matkakohteessa, on ilmoitettava oppaalle tai muulle matkakohteessa olevalle matkanjärjestäjän edustajalle niin pian kuin mahdollista.

Mikäli matkanjärjestäjällä ei ole kohteessa opasta tai muuta edustajaa, on matkustajalla oikeus ilmoittaa virheestä myös elinkeinonharjoittajalle, jota matkanjärjestäjä on käyttänyt apunaan (eli alihankkijalle, esim. hotellille) ja jonka suorituksessa virhe ilmenee.

Edellä mainittu ei kuitenkaan estä matkustajaa vetoamasta virheeseen, jos matkanjärjestäjä tai muu elinkeinonharjoittaja, jota matkanjärjestäjä on käyttänyt apunaan sopimuksen täyttämisessä, on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

14. Virheen korjaaminen ja hinnanalennus

14.1. Virheen korjaaminen

Matkanjärjestäjän on korjattava virhe viivytyksettä omalla kustannuksellaan. Matkanjärjestäjä saa kuitenkin kieltäytyä korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Matkustaja saa kieltäytyä korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa.

14.2. Hinnanalennus

Jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä matkanjärjestäjän kustannuksella tai jos virhe ei ole korjattavissa, matkustajalla on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen.

Jos matkustaja ei käytä matkaan sisältyvää kuljetusta tai muita palveluja tai käyttää niitä vain osittain, ei hänellä tällä perusteella ole oikeutta hinnanalennukseen.

15. Vahingonkorvaus

15.1. Matkustajalla on oikeus korvaukseen henkilö-, esine- ja varallisuusvahingosta, jonka matkanjärjestäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut, jos virhe tai vahinko johtuu matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän sopimuksen täyttämisessä käyttämän muun elinkeinonharjoittajan (esimerkiksi kuljetusyhtiöt ja hotellit) huolimattomuudesta. Vapautuakseen korvausvastuusta matkanjärjestäjän on osoitettava, ettei huolimattomuutta ollut matkanjärjestäjän puolella.

15.2. Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi virheestä matkustajalle aiheutuneet ylimääräiset menot ja hyödyttömiksi käyneet menot sekä kotiinpaluun viivästymisen yhteydessä syntynyt ansionmenetys ja yöpymisen järjestämisestä aiheutuneet ylimääräiset kulut.

15.3. Matkustajalla on kohdan 15.1. mukaisin perustein oikeus korvaukseen myös matkatavaroiden katoamisesta ja katoamisen aiheuttamasta käytön estymisestä. Matkatavaroiden kuljetuksen viivästymisestä johtuvasta tavaroiden käytön estymisestä matkustajalla on oikeus korvaukseen, jos siitä viivästyksen kesto ja muut seikat huomioon ottaen on katsottava aiheutuneen haittaa matkustajalle.

15.4. Matkustajan on pyrittävä rajoittamaan vahingon määrää parhaansa mukaan. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut matkustajan omasta tuottamuksesta.

Vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon matkustajan mahdollinen myötävaikutus, matkanjärjestäjän mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.

15.5. Ilma-, meri- tai rautatiekuljetuksen aikana tapahtuneen vahingon osalta vahingonkorvaus määräytyy niiden säännösten tai sopimusten perusteella, joita alihankkijana toimiva kuljetusyhtiö soveltaa omassa toiminnassaan. Matkanjärjestäjän korvausvastuuta määriteltäessä otetaan huomioon merikuljetuksen osalta merilain (674/1994) ja rautatiekuljetuksen osalta rautatiekuljetuslain (1119/2000) säännökset tai kyseisiä kuljetuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaiset korvausperusteet ( COTIF, SopS 5/1985 ). Ilmakuljetusvahinkojen korvaukset määräytyvät pääsääntöisesti Montrealin yleissopimuksen (SopS 78/2004) sekä EY:n neuvoston asetuksen (N:o 2027/97) mukaan. Elleivät yleissopimuksen ja asetuksen säännökset sovellu kuljetukseen, korvaukset määritellään Varsovan yleissopimuksen nojalla, jonka eri versiot on saatettu Suomessa voimaan kuljetuksesta ilma-aluksessa annetulla lailla (289/1937), ilmakuljetussopimuslailla (45/1977) tai ilmakuljetuslailla (387/1986) .

15.6. Ylivoimaiset tilanteet

Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta-arvaamattomasta syystä, jota matkanjärjestäjä tai matkanjärjestäjän apunaan käyttämä elinkeinonharjoittaja ei olisi voinut estää mahdollisimman huolellisesti menetellenkään. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi sotatoimet, luonnonmullistus, tarttuva tauti, lakko ja vastaavat tapahtumat.

Matkanjärjestäjän on ilmoitettava matkustajalle viipymättä tällaisesta ylivoimaisesta tapahtumasta ja pyrittävä toimimaan niin, että matkustajan kärsimä vahinko jää mahdollisimman pieneksi..

16. Korvausvaatimukset

16.1. Virhettä koskevan huomautuksen tekemisestä matkanjärjestäjälle määrätään kohdassa 13.4.

16.2. Korvausvaatimukset on esitettävä matkanjärjestäjälle kirjallisesti viimeistään kahden kuukauden kuluttua matkan päättymisestä, jos valitusajan pidentämiseen ei ole erityistä syytä.

17. Riita-asiat

17.1. Jos valmismatkasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

17.2. Matkustaja voi saattaa riita-asian myös matkustajan kotipaikan käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Lisä- ja erityisehdot

 

Pyydettäessä toimitamme lisä- ja erityisehdot kirjallisina. Näitä ehtoja ei voi kukaan Star Toursin edustaja suullisesti muuttaa. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Nämä lisä- ja erityisehdot eivät koske reittilennoilla tehtäviä matkoja

1. Maksuehdot

Asiakkaan tulee noudattaa alla mainittuja maksuehtoja.

1.1.
Jos matka varataan 46 vuorokautta ennen lähtöä tai aikaisemmin, ennakkomaksu 200,-/henkilö ja kaukomatkojen osalta 250,-/henkilö on maksettava viimeistään 3 vrk:n kuluessa tilauksesta. Loppumaksu on maksettava viimeistään 43 vrk ennen lähtöä.

1.2.
Jos matka varataan 45 vuorokautta ennen lähtöpäivää tai myöhemmin, koko matka on maksettava välittömästi varauksen yhteydessä.

1.3.
Ryhmien maksuehdot sovitaan kullekin ryhmälle erikseen

2. Hinnat ja hinnanmuutokset

Matkan perushinta edellyttää, että huoneeseen/huoneistoon majoittuu useampi kuin yksi henkilö. Mikäli huoneistossa/huoneessa majoittuu yksi henkilö, huoneeseen/huoneistoon majoittuvalta peritään myyjän ilmoittama/varausjärjestelmässä näkyvä lisämaksu.

2.1.Matkan hintaan sisältyy 
Matkan hintaan sisältyy edestakainen lento matkavahvistuksessa mainitulta lentoasemalta lentokohteeseen sekä mahdolliset lentokenttäverot, majoitus sekä mahdolliset ateriat ja muut asiakkaan tilaamat lisäpalvelut matka-asiakirjan mukaisesti. Aamiaisen taso vaihtelee hotellista riippuen. Puolihoitoon sisältyy aamiainen, lounas tai illallinen (ei aina valinnainen). Täysihoitoon sisältyy aamiainen, lounas ja illallinen. Ilmaiseksi kuljetettavan matkatavaran määrästä, enimmäismitoista ja nesteiden kuljetuksesta on tarkka selostus ”Hyvä tietää” –osiossa nettisivuillamme. Pyörätuolit ja lastenvaunut kuljetetaan lennolla ilman lisämaksua. 
Näiden lisä- ja erityismatkaehtojen kohdassa 5 määritellään erikseen matkan hintaan kuuluvat seikat, kun kyseessä ovat pelkät edestakaiset tilauslennot tai yhdensuuntaiset tilauslennot.

2.2.Matkan hintaan eivät sisälly
Matkan hintaan eivät sisälly mahdolliset palvelumaksut. Lisäksi mahdolliset muutos- ja peruutuskulut määrätään erikseen. Matkan hintaan eivät sisälly passi, eivätkä mahdolliset viisumit ja rokotukset. Myöskään mahdolliset ruokajuomat, juomarahat ja matkavakuutus eivät sisälly matkan hintaan. Lisäksi matkatavaroiden kuljetus, lentokoneateriat ja lentokenttäkuljetukset eivät sisälly hintaan kaikilla matkoilla, vaan ne varataan lisämaksusta.

Matkan hintaan ei sisälly tarvittaessa postitse lähetettävät matkaliput ja matka-asiakirjat. Matka-asiakirjat toimitetaan asiakkaalle maksutta sähköpostitse.

3.3.Lisämaksulliset palvelut
Tietyissä hotelleissa voi lisämaksua vastaan varata esim. yhden hengen huoneen, parvekkeen, merinäköalan jne. Näistä peritään mahdollinen lisämaksu erikseen. Huoneen sijainnista esitettyjä toiveita ei voida ottaa vastaan. Ainoastaan matka-asiakirjoissa ja/tai lentolipussa mainitut palvelut luvataan asiakkaalle.

2.4.Hinnanmuutokset
Matkan hinta voi muuttua varauksen tekemisen jälkeen valuuttakurssin ja polttoaineen hintojen muutosten seurauksena (Yleiset valmismatkaehdot, kohta 9).

2.5.Hinnan sitovuus
Matkan tilaushetkellä voimassaoleva hinta on asiakasta sitova. Star Tours voi tehdä hintatarjouksia alentaen perushintoja. Alennetut hinnat ovat voimassa siitä hetkestä lähtien kun ne ilmoitetaan, eivätkä ne koske sitä ennen varattuja matkoja.

2.6.Oikeus hinnan muutoksiin
Star Tours pidättää oikeuden hinnan- ja alennusten korjauksiin ja muutoksiin. Tjäreborgilla on oikeus antaa asiakkailleen kalliimmat järjestelyt kuin mitä varaus edellyttää. Star Toursilla ei ole kuitenkaan velvollisuutta antaa kaikille matkustajille samoja järjestelyjä.

3. Matkatavarat

Ilmaiseksi kuljetettavan matkatavaran määrästä, enimmäismitoista ja nesteiden kuljetuksesta on tarkka selostus ”Hyvä tietää” 

Pyörätuolit ja lastenvaunut kuljetetaan lennolla ilman lisämaksua. Erikoisvarusteiden ja pyörätuolien kuljettamisesta on sovittava erikseen viimeistään 14 vrk ennen lähtöä. Mikäli lomakohteessa erikoismatkatavara, esim. purjelauta tai polkupyörä, ei mahdu samaan bussiin asiakkaiden ja matkatavaroiden kanssa, tulee asiakkaan itse huolehtia ko. välineen kuljetuksesta lentoasemalta hotelliin ja hotellista lentoasemalle. Arvoesineet ja erikoismatkatavarat tulee vakuuttaa erikseen, koska lentoyhtiön korvausvastuu on rajoitettu.

4. Pelkät lennot

Joihinkin tilauslentokohteisiin voi ostaa pelkät edestkaiset tai yhdensuuntaiset lennot. Tällöin hintaan sisältyy vain matka-asiakirjassa mainitut lennot tai lento. Yleisiä valmismatkaehtoja ei sovelleta ”pelkkä lento” -matkoihin, lukuun ottamatta kohtia 3, 4.3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17.2. Muilta osin sovelletaan yleistä kuljetusoikeudellista lainsäädäntöä ja Star Toursin lisä- ja erityisehtoja.

5. Alennukset

Asiakkaan tulee matkaa tilatessaan mainita ja tarvittaessa todistaa matkan aikana, että hän on oikeutettu alennukseen. Jo varattuun matkaan ei jälkikäteen myönnetä alennusta.

5.1.Lapsialennukset
Lapsesta, joka matkan päättyessä on alle 2-vuotias, veloitetaan tilauslennolla 80,-. Lapselle ei varata lennolla omaa lentopaikkaa eikä ruokaa. Mahdolliset lisämaksut (esim. lisävuode- ja ruokamaksut) suoritetaan suoraan hotellille sen määräämien hintojen mukaisesti. Kutakin alle 2-vuotiasta lasta kohden tulee seurata vähintään yksi aikuinen.

2-17-vuotiaat ja täysi-ikäisen kanssa matkustavat lapset voivat saada matkan hinnasta alennusta. Alennuksen saaminen edellyttää, että lapsi on alle 18-vuotias matkan päättyessä. Alennuksen suuruus vaihtelee hotelleittain. Lapsialennukset ovat voimassa tietyissä kohteissa, tietyissä hotelleissa ja huonetyypeissä ja ne edellyttävät huone- tai huoneistotyypistä riippuen majoitusta lisävuoteessa 2–4 täyden hinnan maksavan aikuisen seurassa. Hintoihin lisätään mahdolliset polttoainelisät, kuljetukset kohteessa sekä ateriat lennoilla ja hotelleissa.

5.2. Aikuisten lisävuodealennus 
Lisävuodealennuksen edellytyksenä on, että kaikki huoneen/huoneiston kiinteät vuoteet ovat täynnä ja niihin majoittuvat matkustajat maksavat aikuisen täyden hinnan. Tällöin lisävuoteelle majoittuvalle myönnetään lisävuodealennus.

5.3. Kampanja- ym. edut 
Tietyistä lähdöistä ja hotelleista myönnetään kampanjaetuja. Kampanjaetuja ei myönnetä yhdistelmälomista eikä niitä voi yhdistää muihin alennuksiin.

Kampanjaetuja ei myönnetä yhtä aikaa muiden alennusten kanssa. Kampanjaetu ei siirry uuteen varaukseen, jos lomakohdetta, lähtöpäivää tai -paikkaa muutetaan etujen voimassaoloajan mentyä umpeen. Etupaikkoja on rajoitettu määrä.

6. Asiakkaan tekemä peruutus ja muutos

6.1.
Peruutuksen katsotaan astuvan voimaan sillä hetkellä, jolloin tieto siitä tulee Star Toursille.

6.2.
Yleisten valmismatkaehtojen mukaisista peruutuksista ja muutoksista peritään toimistokuluina 100,-/henkilö. Peruutuskulu ei koske alle 2–vuotiaita lapsia. Muilta osin noudatetaan Yleisten valmismatkaehtojen kohdassa 4. mainittuja peruutus- ja muutosehtoja.

6.3.
Vähintään 35 vrk ennen alkuperäisen matkan lähtöpäivää asiakas saa vapaiden täysihintaisten paikkojen puitteissa muuttaa kerran kuluitta matkakohdetta, hotellia ja lähtöpäivämäärää tai vaihtaa matkan toiselle nimelle. Seuraavista muutoksista peritään Star Toursin palveluhinnaston mukaiset toimistokulut. Tämän jälkeen tehtyä muutosta pidetään aikaisemman tilauksen peruutuksena ja uutena tilauksena, jolloin toimitaan valmismatkaehtojen kohdan 4 mukaisesti. Jo maksetun lentomatkan voi siirtää toiselle henkilölle ilmoittamalla nimenmuutoksesta viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua. Ilmaista muutosoikeutta ei sovelleta erikoishintaisiin tai hinnaltaan alennettuihin tilauslennoilla tehtäviin matkoihin

6.4.
Jos asiakas peruuttaa tilauslennolla toteutettavan valmismatkan, pidättää Star Tours erityisehdolla oikeuden veloittaa peruutuksen syystä riippumatta matkan peruuttamisesta todelliset hotellin veloittamat peruutuskulut tilanteissa, jolloin nämä ylittävät Yleisissä valmismatkaehdoissa mainitut peruutuskulut kun hotelli on tilattu asiakkaan pyynnöstä Star Tours sopimuskiintiön ulkopuolelta ja silloin kun hotelli on rajoittanut peruutusoikeutta esimerkiksi lomakohteen huippusesongin, tapahtuman tai vastaavan syyn vuoksi, eikä hotellihuonetta saada myytyä uudelleen.

6.5.
Ryhmien peruutusehdoista sovitaan erikseen kirjallisesti.

6.6.
Pelkkä Hotelli -tuotteen peruutukset. Katso peruutusehdot 
www.Startours.fi/pelkka-hotelli-erityismatkaehdot.

6.7.
Sairaustapauksen sattuessa juuri ennen lähtöä ajankohtana, jolloin 
asiakaspalvelu on suljettu, tulee matkan peruuntumisesta ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen
 info@startours.fi

7. Matkanjärjestäjän tekemä peruutus tai muutos

Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 11 perusteella on matkanjärjestäjällä oikeus peruuttaa matka tai matkasarja, jos matkalle tai matkasarjaan kokonaisuutena ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää matkustajamäärää. Peruuttamisesta ilmoitetaan tällöin viimeistään 21 vrk ennen matkan alkua. Star Toursin internetsivuilla esitettyjen matkojen ja matkasarjojen toteuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä matkustajia.

Star Tours pidättää oikeuden muutoksiin internetsivuilla annetuissa tiedoissa. Mikäli muutos tapahtuu matkaa koskevan sopimuksen solmimisen jälkeen, noudatetaan Yleisten valmismatkaehtojen kohtaa 10. Muutoksesta ilmoitetaan asiakkaalle kirjeitse, sähköpostitse tai puhelimitse/tekstiviestillä asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen tai puhelinnumeroon.

8. Star Toursin palveluiden osittainen käyttö

8.1.
Yleisten valmismatkaehtojen 8. kohdan mukaisesti asiakas sitoutuu noudattamaan kansainvälisiä sopimuksia, jotka kieltävät mm. matkalipun tai matkan hintaan sisältyvän palvelun luovuttamisen toiselle henkilölle.

8.2.
Kotimatkaa koskevat mahdolliset aikataulumuutokset ilmoitetaan tekstiviestillä matkavarauksen yhteydessä annettuun matkapuhelinnumeroon. Tekstiviesti lähetetään paluulentoa edeltävänä päivänä tai paluupäivänä riippuen siitä, milloin lentoyhtiö ilmoittaa mahdollisesta aikataulumuutoksesta. Jos asiakkaalla ei ole matkapuhelinta, on hänen oltava yhteydessä kohdetoimistoon viimeistään 24 tuntia ennen paluulentoa tarkistaakseen paluulennon aikataulun. Mikäli asiakas ei noudata edellä mainittuja ohjeita tai myöhästyy ilmoitetusta lähtöajasta, hän vastaa itse paluumatkan kustannuksista.

9. Rajoituksia Star Toursin matkojen myynnissä

9.1.
Eri lentoyhtiöiden säännöt koskien raskaana olevien matkustamista poikkeavat jonkin verran toisistaan. Useimmat lentoyhtiöt rajoittavat matkustamista, mikäli raskaus on edennyt 28. raskausviikolle. Asiakkaan tulee varmistaa kutakin lentoyhtiötä koskevat säännökset ennen matkalle lähtöään. Mikäli lentoyhtiö vaatii raskaustodistuksen, on todistuksen oltava englanninkielinen.

9.2.
Alle 18-vuotias ilman huoltajaa matkustava henkilö on velvollinen toimittamaan matkanjärjestäjälle huoltajan allekirjoittaman matkustusluvan viikon kuluessa matkavarauksen tekemisestä. Mikäli hän ei näin tee, ei Star Tours ole velvollinen palauttamaan jo suoritettuja maksuja.

9.3.
Alle 2-vuotiaiden lasten enimmäismäärä kuhunkin lähtöön on rajattu.

10. Valitukset ja huomautukset

Valitukset ja huomautukset on ehdottomasti ja viipymättä esitettävä oppaalle tai hänen asiamiehelleen, jotta nämä voisivat tehdä parhaansa virheen korjaamiseksi jo matkakohteessa. Muussa tapauksessa lomakohteen palveluja koskevia valituksia ei voida käsitellä kotiinpaluun jälkeen. Kotimaassa valitukset tulee aina esittää kirjallisesti Tjäreborgin asiakaspalvelusta vastaavalle viimeistään kaksi kuukautta matkan päättymisen jälkeen asiakaspalautelomakkeella tai osoitteeseen Star Tours Oy, Tornikatu4, 21200 Raisio. Valitukseen tulee liittää matkalipun kopio kuitteineen. Valitukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja käsittelyaika vaihtelee selvitettävän asian mukaan.

Reittilento+hotelli –matkojen erityismatkaehdot

 

1. Matkan varaaminen ja sopimuksen syntyminen

Matkustajan vastuulla on tarkistaa varaustietojen oikeellisuus. Mikäli matkustajan saamassa varausvahvistuksessa olevissa tiedoissa on virheitä tai varausprosessi internetistä varattaessa keskeytyy, tulee matkustajan ottaa yhteyttä Star Toursiin. Erityisen tärkeää on, että nimitiedot ovat passiin painetussa muodossa. Mikäli matkan varaaja antaa nimet tai muut tiedot virheellisesti, ei Star Tours vastaa mahdollisista seurauksista. Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun matkanjärjestäjän määräämä maksu on maksettu. Suorittamalla maksun matkustaja hyväksyy samalla nämä erityisehdot.

2. Matkan maksaminen

Maksu/maksut on maksettava Tjäreborgille viimeistään matkavahvistuksessa mainittuna eräpäivänä. Mikäli eräpäivä on heti tai lähipäivinä, tulee maksu suorittaa toimistolla. 

Mikäli maksu suoritetaan toimiston sijasta pankkiin, on maksusta lähetettävä kuitti sähköpostiin info@startours.fi. Mikäli asiakas ei noudata hänelle annettuja maksuehtoja, Star Tours pidättää oikeuden peruuttaa varauksen siitä asiakkaalle erikseen ilmoittamatta.

Ryhmien maksu- ja peruutusehdot sovitaan erikseen kirjallisesti.

3. Hinnat

Reittilennoilla tehtävien matkojen hinnat perustuvat matkan varausvaiheessa voimassa oleviin lentohintoihin, veroihin ja valuuttakursseihin. Mikäli niissä tapahtuu muutoksia ennen lipun/matka-asiakirjan kirjoitusta, matkan hinta muuttuu vastaavasti. Lentolippuihin kirjoitettavat pakolliset verot ja matkustajamaksut sisältyvät hintaan. Joissakin kohteissa maasta lähdettäessä (esim.Thaimaa, Intia, Kuuba ja Indonesia) paikallisille viranomaiselle maksettavat lentokenttäverot matkustaja maksaa itse käteisellä paikan päällä. Lentohinnat perustuvat alimpien varausluokkien hintoihin, jotka ovat voimassa vain rajoitetusti tietyin ennakko-ostoehdoin. Matkan hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka on yksilöity hintaan kuuluvaksi varausvahvistuksessa. EU-maissa arvonlisävero sisältyy matkojen hintaan.

Joissakin kaupungeissa (esim. Amsterdam, Barcelona, Berliini ja Dubai sekä lähes kaikki Italian kaupungit) on käytössä ns. city tax eli kaupunkivero, joka koskee hotellimajoitusta. Tätä veroa ei voida periä matkan hinnassa, vaan asiakas maksaa veron aina hotellissa paikan päällä uloskirjautumisen yhteydessä.

3.1. Lapsialennukset
Sylilapseksi lasketaan alle 2 -vuotias lapsi. Sylilapsi ei ole oikeutettu omaan istumapaikkaan. Häneltä veloitetaan lentoyhtiön määräämä sylilapsihinta. 2 - 11-vuotiaalle lapselle lentoyhtiöt myöntävät yleensä lapsialennuksen. Hotellien myöntämät lapsialennukset vaihtelevat kohteen ja hotellin mukaan.

4. Muutokset ja peruutukset

Reittilennoilla toteutettavat matkat ovat aina omatoimimatkoja. Peruutus- ja muutoskulut määräytyvät valitun lentoyhtiön ja hotellin varaus- ja myyntiehtojen mukaisesti.

Lipunkirjoituksen jälkeen päivämäärän- tai lennonmuutokset eivät joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta ole mahdollisia, vaan muutos käsitellään aina peruutuksena. Nimenkorjaus lentolippuun on mahdollinen lisämaksua vastaan, mutta matkustajan vaihto ei ole mahdollinen erikoishintaisissa reittilentolipuissa. Matkustajan vaihto käsitellään reittilennoilla aina peruutuksena ja johtaa aina kokonaan uuden lentolipun varaamiseen. Kaikista lentolippuun tehtävistä muutoksista tai korjauksista veloitetaan lentoyhtiön määräämän maksun lisäksi toimistokuluina 100,-/hlö. Hotellivarauksen muutossäännöt vaihtelevat hotellista riippuen.

Yleisistä valmismatkaehdoista poiketen (YVE 4,5 ja 8) noudatamme seuraavia peruutusehtoja:
Peruutustapauksessa reittilennoilla noudatetaan aina lentoyhtiöiden omia takaisinmaksusääntöjä. Lähes kaikissa lentolipputyypeissä takaisinmaksu on hyvin rajoitettu tai se ei ole lainkaan mahdollista riippumatta peruutuksen syystä. Jos lentolippu on jo kirjoitettu, peritään matkustajalta aina lentoyhtiöiden Star Toursilta perimät kulut. Hotellivarauksen muutos-/peruutussäännöt vaihtelevat hotellista ja majoituksen ajankohdasta riippuen. Esimerkiksi messujen, kongressien ja suurten urheilutapahtumien sekä juhlapyhien ajankohtina noudatetaan lähes poikkeuksetta erityisen tiukkoja peruutus-/muutossääntöjä. Peruutus-/muutoskulut vahvistetaan näissä tapauksissa asiakkaalle aina vasta muutoksen/peruutuksen tapahduttua.
Jos asiakas käyttää varatun ja vahvistetun lento-/hotellivarauksen vain osittain, ei hänellä ole oikeutta takaisinmaksuun.
Jos asiakas ei voi osallistua matkalle tarvittavien asiapapereiden kuten esim. passin tai viisumin/transitviisumin puuttumisen takia, ei asiakkaalla ole oikeutta matkan hinnan takaisinmaksuun.

Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma ja hänellä on valmismatkalain 15 §:n 1 mom. 3 kohdan ja Yleisten valmismatkaehtojen mukainen oikeus peruuttaa matka, on Star Toursilla oikeus periä palveluntuottajan (lentoyhtiö, hotelli tms.) perimät kulut sekä toimistokuluna 100,- /hlö. Star Tours ei sen sijaan ole oikeutettu korvaukseen menettämänsä liikevoiton osalta. Äkillinen matkalle lähdön este on todistettava lääkärintodistuksella tai muulla luotettavalla kirjallisella selvityksellä.

Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus.

Huom. Pelkkä lento tai pelkkä hotelli -varauksiin ei sovelleta Yleisiä valmismatkaehtoja.

5. Passi ja viisumi

Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 2.6. mukaisesti on matkustajan itse matkanjärjestäjän antamia ohjeita noudattaen huolehdittava matkalla tarvitsemistaan asiakirjoista (passi, viisumi ja rokotustodistus). Matkustaja vastaa itse niiden kustannuksista. Star Tours ei vastaa vahingosta, joka matkustajalle aiheutuu, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matkustusasiakirjojen vuoksi. Viisumi/turistikortti tarvitaan mm. seuraaviin maihin: USA (pakollinen sähköinen ESTA-maahantulolomake), Kiina, Kuuba, Australia, Intia,venäjä.

Yhdysvaltojen viranomaisten määräysten mukaisesti matkustajan on toimitettava lentoyhtiölle seuraavat tiedot: nimi ja sukupuoli (kuten ne ovat passissa), syntymäaika, kansallisuus, passin numero ja voimassaoloaika sekä myöntämispaikka, osoitetiedot kotimaassa ja osoitetiedot Yhdysvalloissa ensimmäisenä yönä. Useimmat lentoyhtiöt toivovat, että matkustajat ilmoittavat tiedot lentoyhtiön omien internetsivujen kautta.

6. Matkavakuutus

Matkojen hintoihin ei sisälly vakuutuksia. On suositeltavaa ostaa peruutusturvan sisältävä matkavakuutus jo matkavarauksen yhteydessä peruutuskulujen ja mahdollisen sairastumisen varalta. Kehotamme tarkistamaan myös matkavakuutuksen peruutusturvaehtokohdan, koska joissakin vakuutuksissa korvausmääriä on rajoitettu ja siitä voi seurata matkustajan omavastuun laajentuminen. Star Toursin kautta voi ostaa Eurooppalaisen matkavakuutuksen ja peruuntumisvakuutuksen.

7. Lentoyhtiön tekemät muutokset

Lentoyhtiöllä on oikeus muuttaa aikatauluja ja jo varattua reititystä ennen matkaa tai matkan aikana. Mahdollisista ennen matkaa tapahtuvista aikataulumuutoksista ilmoitamme sähköpostitse tai puhelimitse. Matkustajan velvollisuus on tarkistaa paluulennon lähtöaika suoraan lentoyhtiöltä mahdollisten aikataulumuutosten varalta. Suosittelemme kansainväliseen lentoon liittyvälle kotimaan lennolle lipputyyppiä, jonka voi tarvittaessa ulkomaan lennon aikataulun muuttumisen tai lennon myöhästymisen takia muuttaa.

8. Muutokset

Varaamme oikeuden muuttaa tietoja, järjestelyjä ja sopimusehtoja ennen sopimuksen syntymistä. Jos matkajärjestelyihin tulee muutoksia matkavarauksen tekemisen jälkeen, ilmoitamme niistä sähköpostitse tai puhelimitse. Jos matkustajan yhteystiedot muuttuvat varauksen jälkeen, on matkustajan velvollisuus ilmoittaa niistä välittömästi matkanjärjestäjälle.

9. Asiakaspalautteet ja virheilmoitukset

Matkaa koskevat huomautukset on tehtävä mahdollisuuksien mukaan jo kohteessa matkanjärjestäjän paikalliselle yhteistyökumppanille. Kotimaassa asiakaspalautteet tulee esittää kirjallisesti Tjäreborgille viimeistään kaksi kuukautta matkan päättymisen jälkeen info@startours.fi tai osoitteeseen; Star Tours Oy, Tornikatu 4, 21200 Raisio

Pelkät lennot -erityismatkaehdot

 

1. Matkan varaus

Asiakasta sitova sopimus syntyy, kun varaushetkellä ilmoitettu varausmaksu tai matkanjärjestäjän muu määräämä maksu on maksettu. Suorittamalla maksun matkustaja hyväksyy samalla nämä erityisehdot. Matkustajan vastuulla on huolehtia varaustietojen oikeellisuudesta. Mikäli matkustajan saamassa varausvahvistuksessa olevissa tiedoissa on virheitä tai varausprosessi internetin kautta tehdyssä varauksessa keskeytyy, tulee matkustajan ottaa yhteyttä Star Toursin toimistolle. Erityisen tärkeää on, että nimitiedot ovat passiin painetussa muodossa. Mikäli matkan varaaja antaa nimet tai muut tiedot virheellisesti, ei Star Tours vastaa mahdollisista seurauksista.

2. Matkan maksaminen

Maksu/maksut on maksettava Star Toursille viimeistään matkavahvistuksessa mainittuna eräpäivänä. Mikäli eräpäivä on heti tai lähipäivinä, tulee maksu suorittaa toimistolle.

Mikäli maksu suoritetaan toimiston sijasta pankkiin, on maksusta lähetettävä kuitti, sähköpostiin info@startours.fi.
Mikäli asiakas ei noudata hänelle annettuja maksuehtoja, Tjäreborg pidättää oikeuden peruuttaa varauksen siitä asiakkaalle erikseen ilmoittamatta.

Ryhmien maksu- ja peruutusehdot sovitaan erikseen kirjallisesti.

3. Hinnat

Reittilennoilla tehtävien matkojen hinnat perustuvat matkan varausvaiheessa voimassa oleviin lentohintoihin, veroihin ja valuuttakursseihin. Mikäli niissä tapahtuu muutoksia ennen lipun/matka-asiakirjan kirjoitusta, matkan hinta muuttuu vastaavasti. Lentolippuihin kirjoitettavat pakolliset verot ja matkustajamaksut sisältyvät hintaan. Joissakin kohteissa maasta lähdettäessä (esim.Thaimaa, Intia, Kuuba ja Indonesia) paikallisille viranomaiselle maksettavat lentokenttäverot matkustaja maksaa itse käteisellä paikan päällä. Lentohinnat perustuvat alimpien varausluokkien hintoihin, jotka ovat voimassa vain rajoitetusti tietyin ennakko-ostoehdoin. Matkan hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka on yksilöity hintaan kuuluvaksi varausvahvistuksessa.

3.1 Lapsialennukset
Sylilapseksi lasketaan alle 2 -vuotias lapsi. Sylilapsi ei ole oikeutettu omaan istumapaikkaan. Häneltä veloitetaan lentoyhtiön määräämä sylilapsihinta. Lentoyhtiöt myöntävät yleensä 2 - 11-vuotiaalle lapsialennuksen.

4. Asiakkaan tekemät muutokset ja peruutukset

Muutoksia reittilentovarauksiin voi tehdä ainoastaan edellyttäen, että lentolippuja ei ole vielä maksettu eikä kirjoitettu. Lentovarausmuutokset saattavat aiheuttaa muutoksia hintaan.

Lipunkirjoituksen jälkeen päivämäärän- tai lennonmuutokset eivät joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta ole mahdollisia, vaan muutos käsitellään aina peruutuksena. Nimenkorjaus lentolippuun on mahdollinen lisämaksua vastaan, mutta matkustajan vaihto ei ole mahdollinen erikoishintaisissa reittilentolipuissa. Matkustajan vaihto käsitellään reittilennoilla aina peruutuksena ja johtaa aina kokonaan uuden lentolipun varaamiseen. Kaikista lentolippuun tehtävistä muutoksista tai korjauksista veloitetaan lentoyhtiön määräämän maksun lisäksi toimistokuluina 80,-/hlö.

Peruutustapauksessa reittilennoilla noudatetaan aina lentoyhtiöiden omia takaisinmaksusääntöjä. Useimmissa lentolipputyypeissä takaisinmaksu on hyvin rajoitettu tai se ei ole lainkaan mahdollista riippumatta peruutuksen syystä.

Lentolipun kirjoituksen jälkeen perimme aina lentoyhtiöiden Star Toursilta perimät kulut sekä toimistokuluina 80,- /hlö.

Käyttämättömistä palveluista ei suoriteta takaisinmaksua. Jos matkustaja ei voi osallistua matkalle tarvittavien asiapapereiden kuten esim. passin tai viisumin/transit -viisumin puuttumisen takia tai matkustaja ei ole hoitanut lennon lähtöselvitystä lentoyhtiön vaatiman ajan puitteissa, ei asiakkaalla ole oikeutta lentolipun hinnan takaisinmaksuun.

Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus. Pelkkä reittilento -varauksiin ei sovelleta Yleisiä valmismatkaehtoja.

5. Passi ja viisumi

Matkustaja hankkii itse passin ja viisumin sekä vastaa niiden kustannuksista. Star Tours ei vastaa vahingosta, joka matkustajalle aiheutuu, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matkustusasiakirjojen vuoksi. Viisumi/turistikortti tarvitaan mm. seuraaviin maihin: USA (pakollinen sähköinen ESTA-maahantulolomake), Kiina, Kuuba, Australia, Intia,Venäjä. 

Yhdysvaltojen viranomaisten määräysten mukaisesti matkustajan on toimitettava lentoyhtiölle seuraavat tiedot: nimi ja sukupuoli (kuten ne ovat passissa), syntymäaika, kansallisuus, passin numero ja voimassaoloaika sekä myöntämispaikka, osoitetiedot kotimaassa ja osoitetiedot Yhdysvalloissa ensimmäisenä yönä. Useimmat lentoyhtiöt toivovat, että matkustajat ilmoittavat tiedot lentoyhtiön omien internet-sivujen kautta.

6. Matkavakuutus

Matkojen hintoihin ei sisälly vakuutuksia. Suosittelemme peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen ottamista jo lentovarauksen yhteydessä peruutuskulujen ja mahdollisen sairastumisen varalta! Kehotamme tarkistamaan myös matkavakuutuksen peruutusturvaehtokohdan, koska joissakin vakuutuksissa korvausmääriä on rajoitettu ja siitä voi seurata matkustajan omavastuun laajentuminen. Kauttamme voit ostaa Eurooppalaisen matkavakuutuksen ja peruuntumisvakuutuksen.

7. Lentoyhtiön tekemät muutokset

Lentoyhtiöillä on oikeus muuttaa aikataulujaan ja jo varattua reititystä ennen matkaa tai matkan aikana. Mahdollisista ennen matkaa tapahtuvista aikataulumuutoksista ilmoitamme sähköpostitse.

Matkustajan velvollisuus on tarkistaa paluulennon lähtöaika suoraan lentoyhtiöltä mahdollisten aikataulumuutosten varalta. Suosittelemme kansainväliseen lentoon liittyvälle kotimaan lennolle lipputyyppiä, jonka voi tarvittaessa ulkomaan lennon aikataulun muuttumisen tai lennon myöhästymisen takia muuttaa.

8. Muutokset

Varaamme oikeuden muuttaa tietoja, järjestelyjä ja sopimusehtoja ennen sopimuksen syntymistä. Jos matkajärjestelyihin tulee muutoksia matkavarauksen tekemisen jälkeen, ilmoitamme niistä sähköpostitse tai puhelimitse. Jos matkustajan yhteystiedot muuttuvat varauksen jälkeen, on matkustajan velvollisuus ilmoittaa niistä välittömästi.

9. Asiakaspalautteet ja virheilmoitukset

Lentomatkaa koskevat huomautukset on tehtävä kuljettavalle lentoyhtiölle mahdollisimman nopeasti virheen ilmaannuttua.

Pelkkä hotelli -erityismatkaehdot

 

1. Matkan varaus

Asiakasta sitova sopimus syntyy, kun varaushetkellä ilmoitettu maksu on maksettu. Suorittamalla maksun asiakas hyväksyy nämä erityismatkaehdot.

Matkustajan vastuulla on huolehtia varaustietojen oikeellisuudesta. Mikäli matkustajan saamassa varausvahvistuksessa olevissa tiedoissa on virheitä tai varausprosessi internetin kautta tehdyssä varauksessa keskeytyy, tulee matkustajan ottaa yhteyttä Star Toursin toimistoon.

2. Matkan maksaminen

Maksu/maksut on maksettava Star Toursille viimeistään matkavahvistuksessa mainittuna eräpäivänä. Mikäli eräpäivä on heti tai lähipäivinä, tulee maksu suorittaa toimistolle.

Mikäli maksu suoritetaan toimiston sijasta pankkiin, on maksusta lähetettävä kuitti, sähköpostiin info@startours.fi.
Mikäli asiakas ei noudata hänelle annettuja maksuehtoja, Tjäreborg pidättää oikeuden peruuttaa varauksen siitä asiakkaalle erikseen ilmoittamatta.

Ryhmien maksu- ja peruutusehdot sovitaan erikseen kirjallisesti.

3. Hinnat

Matkan hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka on yksilöity hintaan kuuluvaksi matkavahvistuksessa. Esimerkiksi lentokenttäkuljetukset tai mahdolliset lautta- tai vesitasokuljetukset eivät sisälly matkan hintaan. Kaikkiin kohteisiin ei välttämättä ole jatkoyhteyttä saman päivän aikana. Suosittelemme tarkistamaan jatkoyhteydet hyvissä ajoin ennen matkaa ja varaamaan mahdollisen tarvittavan lisämajoituksen sen mukaisesti. EU-maissa arvonlisävero sisältyy matkojen hintaan.

Joissakin kaupungeissa (esim. Amsterdam, Barcelona, Berliini ja Dubai sekä lähes kaikki Italian kaupungit) on käytössä ns. city tax eli kaupunkivero, joka koskee hotellimajoitusta. Tätä veroa ei voida periä matkan hinnassa, vaan asiakas maksaa veron aina hotellissa paikan päällä uloskirjautumisen yhteydessä.

3.1 Lapsialennukset 
Hotellien myöntämät lapsialennukset vaihtelevat kohteen ja hotellin mukaan. Yleensä lapsialennuksen saaminen edellyttää majoitusta kahden aikuisen kanssa samassa 

4. Asiakkaan tekemät muutokset ja peruutukset

Hotellivarausta voi muuttaa tosittain viimeistään 7 vrk ennen varauksen alkua maksamalla muutoskuluja 30,- / muutos. 7-3 vrk ennen varauksen alkua muutoksista veloitetaan 50 % hotellivarauksen hinnasta, kuitenkin vähintään 30,- sekä mahdolliset hotellin osoittamat kulut.

Jos varaukseen on alle 3 vrk, veloitetaan kuluina koko varauksen hinta.

Muutoskulut vahvistetaan asiakkaalle aina vasta muutospyynnön tapahduttua.

Hotellivarauksen muutos/peruutussäännöt vaihtelevat hotellista ja majoituksen ajankohdasta riippuen. Esimerkiksi messujen, kongressien ja suurten urheilutapahtumien sekä juhlapyhien ajankohtina noudatetaan lähes poikkeuksetta erityisen tiukkoja peruutus/muutossääntöjä, jotka poikkeavat edellä mainituista säännöistä.
Jos asiakas käyttää varatun ja vahvistetun hotellivarauksen vain osittain, ei hänellä ole oikeutta takaisinmaksuun. Täysin käyttämättömistä palveluista ei myöskään suoriteta takaisinmaksua.

Jos asiakas ei voi osallistua matkalle tarvittavien asiapapereiden kuten esim. passin tai viisumin/transitviisumin puuttumisen takia, ei asiakkaalla ole oikeutta takaisinmaksuun.

Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus.

Pelkkä hotelli -varauksiin ei sovelleta Yleisiä valmismatkaehtoja.

6. Passi ja viisumi

Matkustaja hankkii itse passin ja viisumin sekä vastaa niiden kustannuksista. Star Tours ei vastaa vahingosta, joka matkustajalle aiheutuu, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matkustusasiakirjojen vuoksi.

7. Matkavakuutus

Matkojen hintoihin ei sisälly vakuutuksia. Suosittelemme peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen ottamista jo matkavarauksen yhteydessä peruutuskulujen ja mahdollisen sairastumisen varalta! Kehotamme tarkistamaan myös matkavakuutuksen peruutusturvaehtokohdan, koska joissakin vakuutuksissa korvausmääriä on rajoitettu ja siitä voi seurata matkustajan omavastuun laajentuminen. Kauttamme voit ostaa Eurooppalaisen matkavakuutuksen.

8. Muutokset

Star Tours ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista eikä myöskään internet-sivuilla mahdollisesti olevista painovirheistä. Varaamme oikeuden muuttaa tietoja, järjestelyjä ja sopimusehtoja ennen sopimuksen syntymistä. Jos matkajärjestelyihin tulee muutoksia matkavarauksen tekemisen jälkeen, ilmoitamme niistä sähköpostitse tai puhelimitse. Jos matkustajan yhteystiedot muuttuvat varauksen jälkeen, on matkustajan velvollisuus ilmoittaa niistä välittömästi matkanjärjestäjälle.

9. Asiakaspalautteet ja virheilmoitukset

Hotellivarausta koskevat huomautukset on tehtävä mahdollisuuksien mukaan jo kohteessa suoraan hotellille tai Star Toursin yhteistyökumppanille. Kotimaassa asiakaspalautteet tulee esittää kirjallisesti Star Toursille viimeistään kaksi kuukautta matkan päättymisen jälkeen info@startours.fi tai osoitteeseen; Star Tours Oy, Tornikatu 4, 21200 Raisio.
Valitukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja käsittelyaika vaihtelee selvitettävän asian mukaan.

Risteilyt -erityismatkaehdot

 

1. Risteilyn varaus

Asiakasta sitova sopimus syntyy, kun varaushetkellä ilmoitettu varausmaksu 200,-/henkilö sekä risteilypakettiin kuuluvat lentoliput on maksettu. Suorittamalla maksun asiakas hyväksyy nämä erityismatkaehdot.

Matkustajan vastuulla on huolehtia varaustietojen oikeellisuudesta. Risteilylipussa olevan nimen tulee olla sama kuin passissa oleva nimi. Varauksessa käytetään aina passissa ensimmäisenä olevaa etunimeä, vaikka se ei olisi virallinen kutsumanimi. Mikäli matkustajan saamassa varausvahvistuksessa olevissa tiedoissa on virheitä tai varausprosessi internetin kautta tehdyssä varauksessa keskeytyy, tulee matkustajan ottaa yhteyttä Star Toursin toimistoon.

2. Risteilyn maksaminen

Maksu/maksut on maksettava Star Toursille viimeistään matkavahvistuksessa mainittuna eräpäivänä. Mikäli eräpäivä on heti tai lähipäivinä, tulee maksu suorittaa toimistolle.

Mikäli maksu suoritetaan toimiston sijasta pankkiin, on maksusta lähetettävä kuitti, sähköpostiin info@startours.fi.
Mikäli asiakas ei noudata hänelle annettuja maksuehtoja, Tjäreborg pidättää oikeuden peruuttaa varauksen siitä asiakkaalle erikseen ilmoittamatta.

Ryhmien maksu- ja peruutusehdot sovitaan erikseen kirjallisesti.

3. Hinnat

Risteilyt ovat aina omatoimimatkoja ilman opaspalveluja. Risteilyn hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka on yksilöity hintaan kuuluvaksi matkaohjelmassa.

Mies- tai naispaikkoja yksinmatkustaville ei myydä erikseen. EU-maissa arvonlisävero sisältyy risteilyn hintaan.

4. Asiakkaan tekemät muutokset ja peruutukset

Oheiset risteilyjen muutos- ja peruutussäännöt eivät koske mahdollisia lentolippuja tai hotelleja, jotka on lisätty varaukselle tai jotka sisältyvät risteilypakettiin. Peruutustapauksessa reittilennoilla noudatetaan aina lentoyhtiöiden omia takaisinmaksusääntöjä. Useimmissa lentolipputyypeissä takaisinmaksu on hyvin rajoitettu tai se ei ole lainkaan mahdollista riippumatta peruutuksen syystä. Myös hotellien muutos- ja peruutusehdot vaihtelevat hotelleittain. Koskien lentolippujen ja hotellien peruutus- ja/tai muutossääntöjä ota yhteys Star Toursiin.

Jos asiakas käyttää varatun ja vahvistetun risteilyn vain osittain, ei hänellä ole oikeutta takaisinmaksuun. Täysin käyttämättömistä palveluista ei myöskään suoriteta takaisinmaksua. Jos asiakas ei voi osallistua risteilylle tarvittavien asiapapereiden kuten esim. passin tai viisumin/transit viisumin puuttumisen takia, ei asiakkaalla ole oikeutta takaisinmaksuun. Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturva.

Royal Caribbean International ja Celebrity Cruises risteilyn peruutus

Peruutuksesta, joka tehdään viimeistään 15 päivää ennen risteilyä veloitamme 300,-/hlö. Peruutuksesta, joka tehdään 14-4 päivää ennen risteilyä, veloitamme 50% risteilyn hinnasta. Alle 4 päivää tehdystä peruutuksesta veloitamme koko risteilyn hinnan (100%).

Royal Caribbean International ja Celebrity Cruises risteilyn muutos

Risteilyvarausta voi muuttaa viimeistään 50 vuorokautta ennen risteilyä maksamalla muutoskulun 80,- / muutos / henkilö. Tämän jälkeen muutoskulut kuten peruutuksessa.
Nimenmuutoksesta risteilyllä veloitetaan 80,- / muutos / henkilö, jos muutos tapahtuu viimeistään viisi päivää ennen risteilyä.
Lentoihin tehtävät muutokset laskutetaan aina todellisten kulujen mukaisesti.

Costa Cruises risteilyn muutos ja peruutus

Muutoksesta tai peruutuksesta, joka tehdään viimeistään 60 päivää ennen risteilyä veloitamme 300,-/hlö. Muutoksesta tai peruutuksesta, joka tehdään 59-16 päivää ennen risteilyä, veloitamme 80% risteilyn hinnasta. Jos muutos tai peruutus tehdään alle 16 päivää ennen risteilyä, veloitamme koko risteilyn hinnan (100%). Lentoihin tehtävät muutokset laskutetaan aina todellisten kulujen mukaisesti.

6. Passi ja viisumi

Matkareitistä riippumatta kaikilla risteilymatkustajilla tulee olla passi. Vaatimukset passin voimassaoloajasta vaihtelevat matkakohteesta riippuen, mutta suosittelemme, että passi on voimassa vielä 6 kuukautta matkan päättymisen jälkeen. Väliaikaista passia ei hyväksytä matkustusasiakirjaksi. Matkustaja hankkii itse passin ja viisumin sekä vastaa niiden kustannuksista. Star Tours ei vastaa vahingosta, joka matkustajalle aiheutuu, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matkustusasiakirjojen vuoksi.

7. Matkavakuutus

Risteilyhintoihin ei sisälly vakuutuksia. Suosittelemme peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen ottamista jo matkavarauksen yhteydessä peruutuskulujen ja mahdollisen sairastumisen varalta! Kehotamme tarkistamaan myös matkavakuutuksen peruutusturvaehtokohdan, koska joissakin vakuutuksissa korvausmääriä on rajoitettu ja siitä voi seurata matkustajan omavastuun laajentuminen. Kauttamme voit ostaa Eurooppalaisen matkavakuutuksen.

8. Muutokset

Star Tours ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista eikä myöskään internet-sivuilla mahdollisesti olevista painovirheistä. Varaamme oikeuden muuttaa tietoja, järjestelyjä ja sopimusehtoja ennen sopimuksen syntymistä. Jos matkajärjestelyihin tulee muutoksia matkavarauksen tekemisen jälkeen, ilmoitamme niistä kirjeitse, sähköpostitse tai puhelimitse. Jos matkustajan yhteystiedot muuttuvat varauksen jälkeen, on matkustajan velvollisuus ilmoittaa niistä välittömästi matkanjärjestäjälle.

9. Asiakaspalautteet ja virheilmoitukset

Risteilyä koskevat huomautukset on tehtävä laivan henkilökunnalle ja matkan muilta osin suoraan lentoyhtiölle tai hotelliin. Kotimaassa asiakaspalautteet tulee esittää kirjallisesti Tjäreborgille viimeistään kolme viikkoa matkan päättymisen jälkeen info@startours.fi tai osoitteeseen; Star Tours Oy, Tornikatu 4, 21200Raisio

Ryhmämatkaehdot

 

Näitä ehtoja sovelletaan ryhmämatkoihin, joissa osallistujamäärä on vähintään 10 aikuisen hinnan maksavaa matkustajaa. Ehdot täydentävät yleisiä valmismatkaehtoja, jotka Suomen matkatoimistoalan liitto ry ja kuluttaja-asiamies ovat allekirjoittaneet.

 1. Star Tours tekee ryhmälle tarjouksen, mistä ilmenee matkan hintaan sisältyvät palvelut.
 2. Lisävuoteessa majoittuvia lapsia ei lasketa ryhmän vähimmäismäärään ja heidän osaltaan noudatetaan voimassa olevia lapsihintoja ja alennuksia.
 3. Ryhmäalennusta ei myönnetä pelkistä lentohinnoista.
 4. Osanottajaluettelo toimitetaan kirjallisena viimeistään 40 vrk ennen lähtöpäivää matkanjärjestäjälle:
  Star Tours Oy, Tornikatu 4, 21200 Raisio tai sähköpostilla 
  info@startours.fi Osanottajaluettelossa tulee näkyä matkustajien nimet, syntymäajat ja huonejako: yhden hengen huoneet, keskenään huoneen jakavat matkustajat, sekä lisävuoteella majoittuvat ja heidän huonetoverinsa.
 5. Nimilistassa tulee näkyä ryhmänjohtajan nimi ja kotipuhelin ja/tai matkapuhelin aikataulumuutosten tms. varalta.
 6. Jos ryhmä peruutetaan kokonaan viimeistään 4 kk ennen lähtöpäivää peritään peruutuskuluna 10 % ennakkomaksusta. 
 7. Viimeistään 60 vuorokautta ennen lähtöä voi 10% ryhmän osallistujista peruuttaa tai muuttaa lähtöpäivää. ( mikäli ryhmän minimikoko 10 henkilöä säilyy pääryhmän kokona). Yli 10% menevistä peruutuksista veloitetaan 100,- / henkilö.
 8. Peruutuksista, jotka tapahtuvat alle 35 vrk ennen lähtöpäivää, peritään kuluina 50% matkan hinnasta. Alle 2 vrk ennen lähtöpäivää olevista peruutuksista peruutuskulut ovat 100%. Ylivoimaisen esteen sattuessa yksittäiselle ryhmän jäsenelle sovelletaan Yleisten valmismatkaehtojen kohtaa 5.1.a ( matkustajan tai lähiomaisen sairastuminen) .
 9. Oman kiintiömme ulkopuolelta tilatuista huoneista veloitamme peruutuskuluja tapauskohtaisesti.
 10. Jos ryhmälle on varattu teatterilippuja, lippuja eri urheilutilaisuuksiin tai muita erikseen sovittuja asioita, on matkanjärjestäjällä oikeus veloittaa peruutuksesta syntyneet kulut ryhmältä. Maksettuja lento- tai laivalippuja ei voi enää peruuttaa.
 11. Ryhmän ennakkomaksu on 200,- / henkilö ja kaukomatkoissa 250,- / henkilö. Se erääntyy maksettavaksi kolmen vuorokauden sisällä vahvistuksesta.
 12. Mikäli ryhmä varataan alle 3 kk, kauko- ja risteilymatka alle 4 kk, ennen lähtöpäivää, erääntyy ennakkomaksu maksettavaksi heti vahvistuksen yhteydessä.
 13. Ryhmän loppulasku erääntyy maksettavaksi 40 vrk ennen lähtöpäivää. Loppulaskun matkanjärjestäjä toimittaa erillisenä.
 14. Muilta osin noudatetaan voimassa olevassa matkaesitteessä julkaistuja valmismatkaehtoja, jotka Suomen matkatoimistoalan liitto ry ja kuluttaja-asiamies ovat allekirjoittaneet 30.6.2009.

Reittilennoilla räätälöityjen ryhmämatkojen ehdot ilmoitetaan tapauskohtaisesti. Näihin ehtoihin vaikuttavat lentoyhtiöiden, hotellien sekä paikallisten yhteistyökumppaneidemme ehdot.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Star Tours ei vastaa internetsivuilla mainittujen www-linkkien sisällöstä

Vastuunalainen matkanjärjestäjä 

Star Tours Oy
Tornikatu 4
21200 Raisio

Valvova viranomainen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
Postiosoite: Kilpailu- ja kuluttajavirasto, PL 5, 00531 Helsinki
Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki
puh. 029 505 3000 (vaihde)

www.kkv.fi